Náhradní rodinná péče

Co je pěstounská péče?

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné výchovy. Děti do pěstounské péče svěřuje soud v případech, kdy se o ně rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Dítě v péči pěstounů neztrácí kontakt s biologickou rodinou. Rodiče i nadále vůči dítěti plní povinnosti a práva vyplývající z jejich rodičovské odpovědnosti, s výjimkou těch, které soud udělil pěstounovi.

Co je pěstounská péče příbuzenská?

Péči o dítě zajišťuje jiný příbuzný než rodič na základě rozhodnutí soudu. Příbuzní pečující jsou tedy prarodiče, tety, strýcové, sourozenci. V ČR je 75% pěstounů příbuzenských.

Co je pěstounská péče zprostředkovaná?

Zprostředkovaná pěstounská péče je péče zprostředkovaná státem. Nepříbuzenští pěstouni prochází procesem zprostředkování, který začíná většinou návštěvou OSPODu, kde si pěstouni vyzvednou žádost o zprostředkování pěstounské péče. Pěstouni zvažují své možnosti pomoci přijatému dítěti, dopad na své biologické děti, dopad na svůj životní styl. Prochází psychologickým pohovorem a psychotesty na krajských úřadech, prověřováním rodiny, taktéž jejich děti prochází psychologickým posuzováním. Součástí je příprava žadatelů o pěstounskou péči, kde se pěstouni dozvídají informace o specifičnosti přijatých dětí, o legislativě atd. Dlouhodobí pěstouni osobně a řádně pečují o dítě, jsou zodpovědní za jeho výchovu. Pěstouni mají právo zastupovat dítě v běžných záležitostech, nemají k dítěti vyživovací povinnost a z právního hlediska nevzniká žádný příbuzenský vztah pěstouna k dítěti.

Co je přechodná pěstounská péče?

Přechodná pěstounská péče je dočasné řešení situace dítěte v krizovém období jeho života. V pěstounské péči na přechodnou dobu může být dítě umístěno maximálně rok, i když se ve zvláštních případech povolují výjimky, a pobyt dítěte může na základě odůvodněné žádosti soud prodloužit. Pěstouni na přechodnou dobu o dítě pečují do doby, než se vyřeší krizová situace v biologické rodině dítěte natolik, aby se dítě mohlo vrátit k rodičům, nebo než mu bude vyřízena některá z forem dlouhodobé náhradní rodinné péče, tj. pěstounská péče dlouhodobá (příbuzenská nebo zprostředkovaná) či osvojení.

Co je poručenství?

Poručenství je jeden z právních režimů náhradní rodinné péče, který se uplatní, pokud rodiče dítěte (poručence) nehájí jeho zájmy a nespravují jeho záležitosti. Respektive pokud nevykonávají svou rodičovskou odpovědnost. Poručníkem může soud jmenovat i pěstouna, pokud je to v zájmu dítěte.

Co je osvojení?

Osvojení neboli adopce. V případě osvojení osvojitelé přijímají dítě zcela za vlastní, vzniká mezi nimi příbuzenský vztah. Osvojitelé mají proto vůči dítěti všechna práva a povinnosti, jako by to byli jeho biologičtí rodiče.