Aliance náhradních rodin
České republiky

      INFORMACE K ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK ZE SBÍRKY ANR ČR

 „Můj táta hrdina“

Všichni náhradní rodiče vykonávají velmi záslužnou práci, mnohdy spojenou s péčí o handikepované či jinak znevýhodněné dítě a financování různých kompenzačních pomůcek nebo terapií bývá dofinancováváno, či přímo financováno i z finančních zdrojů pečujícího pěstouna.

ANR ČR proto nabízí pěstounům možnost zažádat si o jednorázový finanční příspěvek na úhradu potřebných pomůcek a terapií, který bude poskytnut z výtěžku sbírky ANR ČR 2020 „Můj táta hrdina“.

 

Na co slouží příspěvek?

Na úhradu kompenzační pomůcky pro dítě ve Vaší pěstounské péči.

Na úhradu terapií, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění nebo doprovázející organizací (např. canesterapie, aquahealing aj.)

 

Jak zažádat o příspěvek?

Je potřeba kompletně a pravdivě vyplnit Přihlášku do výběru sbírky ANR ČR 2020 - Můj táta hrdina, kterou najdete ZDE.

Je nutný čitelný sken nebo fotografie potřebných dokumentů (Rozsudek o svěření, Doporučení od OSPOD nebo doprovodné organizace), abyste je mohli k žádosti nahrát a poslat spolu s ní.

Bez kompletně a pravdivě vyplněné žádosti a zaslání všech požadovaných dokumentů nebude možné žádost zpracovat a ta bude zamítnuta.

Veškerou komunikaci a zasílání podkladů směřujte na email ANR ČR : info@anrcr.cz

 

Doplňující informace k žádosti o příspěvek ze sbírky

Žádost je možné poslat nejpozději do 30. dubna 2021

Každá žádost je zpracovávána individuálně a na poskytnutí příspěvku ze sbírky ANR ČR 2020 nevzniká právní nárok!

Příspěvky poskytujeme pouze občanům České republiky žijícím na území ČR.

Finanční podpora ze sbírky bude zaslána přímo žadateli na jeho účet, který uvede v žádosti.

Přijatá částka smí být použita výhradně na nákup pomůcky nebo uhrazení terapie a je nutné do tří měsíců od obdržení částky zaslat daňový doklad o nákupu nebo zaplacení na email: info@anrcr.cz.

V případě financování kompenzační pomůcky nebo terapie s vysokou částkou, kde je potřeba dofinancování z více zdrojů, může být lhůta zaslání dokladu individuálně prodloužena po domluvě s ANR ČR.

Příspěvek nebude poskytnut osobě, která je v exekuci, insolvenci, či v rejstříku vyloučených osob z her.

Žadatel nesmí být příjemcem dávek hmotné nouze.

V případě nedodržení podmínek čerpání si ANR ČR vyhrazuje právo na vrácení částky.

Jestliže se v době čerpání příspěvku, či po jeho odsouhlasení podstatně změní situace u příjemce dávky, nebo jsou prostředky získané z jiných zdrojů, je potřeba nám tuto skutečnost neprodleně ohlásit.

 

Pokud si nebudete vědět rady s vyplněním a podáním žádosti, můžete se na nás obrátit prostřednictvím emailu: info@anrcr.cz .