Finanční příspěvek ze sbírky ANČR "Můj táta hrdina"

Adámek

Adámek je pětiletý chlapec s opožděným psychomotorickým vývojem, poruchou řeči a ambivalentní poruchou attachmentu. Jeho start do života nebyl lehký. Maminka brala drogy a to způsobilo při porodu i po něm nemalé komplikace. Adámek měl štěstí, že šel hned z porodnice k pěstounům ke svému sourozenci. Nicméně péče o něj je náročnější a špatný start a častý pobyt v nemocnicích a u lékařů na něm zanechal šrámy, které se pěstouni nyní s pomocí Terapie hrou snaží zahojit. Terapie hrou je metoda, která se v České republice dostává pomalu do povědomí odborné i laické veřejnosti. Jedná se o speciální způsob hry, kde jsou předem dána pravidla a ve které se využívají hračky v předem daném složení. Terapeut během hry popisuje hru samotnou. Dětem tento způsob terapie pomáhá otevřít se, odžít si hrou svá traumata, pustit emoce. Protože počet terapeutických hodin na rodinu je velmi omezen a je zapotřebí absolvovat alespoň 12 sezení po sobě jdoucích, požádali nás pěstouni o proplacení jejich části.

Tornádo na Hodonínsku

Dozvěděli jsme se, že jedna náhradní početná rodina
ze zasažené oblasti přišla o všechno.  Rozhodli jsme se
jim v této těžké chvíli pomoci.

Na místo také posíláme materiální pomoc.

Filípek

Filípek je osmiletý usměvavý chlapec, na kterého se
i přes nepříznivý start do života, usmálo štěstí v podobě náhradní rodiny. Filípek má diagnostikován atypický autismus, lehkou mentální retardaci, opožděný psychomotorický vývoj a vadné držení těla - kyfózu. Na hipoterapie dochází již čtvrtým rokem. Navštěvuje též fyzioterapie. Díky mamince Janě dělá velké pokroky. 
I díky vám, kteří jste si zakoupili loni náš charitativní kalendář, jsme mohli pomoci a přispět tomuto úžasnému bojovníkovi na hipoterapie a fyzioterapie. Děkujeme, že pomáháte s námi! 

Pěstounka Hanka

Ztratit blízkého člověka je jednou z nejtěžších chvil
v životě. Doma zavládne ticho a smutek. Covid bere životy i těm, kteří byli zdraví bez jakýchkoli známek onemocnění.
V současné době touto smutnou životní tragédií prochází i rodina paní Hanky. Paní Hanka s manželem byli dlouhodobými pěstouny, kteří se starali o čtyři děti z nichž jedno biologické dítko má zdravotní handicap.
Téměř ze dne na den zůstala paní Hanka na vše sama. Aliance náhradních rodin jí poskytla podporu a finanční pomoc z výtěžku kalendáře „Můj táta hrdina.“
Děkujeme všem, kteří si náš kalendář zakoupili a díky jimž můžeme pomáhat tam, kde je zapotřebí.

Informace k žádosti o finanční příspěvek ze sbírky ANR ČR
„Můj táta hrdina“

Všichni náhradní rodiče vykonávají velmi záslužnou práci, mnohdy spojenou s péčí o handikepované či jinak znevýhodněné dítě a financování různých kompenzačních pomůcek nebo terapií bývá dofinancováváno, či přímo financováno i z finančních zdrojů pečujícího pěstouna. ANR ČR proto nabízí pěstounům možnost zažádat si o jednorázový finanční příspěvek na úhradu potřebných pomůcek a terapií, který bude poskytnut z výtěžku sbírky ANR ČR 2020 „Můj táta hrdina“.

Na co slouží příspěvek?

  • Na úhradu kompenzační pomůcky pro dítě ve Vaší pěstounské péči.
  • Na úhradu terapií, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění nebo doprovázející organizací (např. canesterapie, aquahealing aj.)

Jak zažádat o příspěvek?

  • Je potřeba kompletně a pravdivě vyplnit Přihlášku do výběru sbírky ANR ČR 2020 - Můj táta hrdina, kterou najdete ZDE.
  • Je nutný čitelný sken nebo fotografie potřebných dokumentů (Rozsudek o svěření, Doporučení od OSPOD nebo doprovodné organizace), abyste je mohli k žádosti nahrát a poslat spolu s ní.
  • Bez kompletně a pravdivě vyplněné žádosti a zaslání všech požadovaných dokumentů nebude možné žádost zpracovat a ta bude zamítnuta.

Veškerou komunikaci a zasílání podkladů směřujte na email ANR ČR : info@anrcr.cz

Doplňující informace k žádosti o příspěvek ze sbírky

Žádost je možné poslat nejpozději do 30. dubna 2021.
Každá žádost je zpracovávána individuálně a na poskytnutí příspěvku ze sbírky ANR ČR 2020 nevzniká právní nárok! Příspěvky poskytujeme pouze občanům České republiky žijícím na území ČR. Finanční podpora ze sbírky bude zaslána přímo žadateli na jeho účet, který uvede v žádosti. Přijatá částka smí být použita výhradně na nákup pomůcky nebo uhrazení terapie a je nutné do tří měsíců od obdržení částky zaslat daňový doklad o nákupu nebo zaplacení na email: info@anrcr.cz.

V případě financování kompenzační pomůcky nebo terapie s vysokou částkou, kde je potřeba dofinancování z více zdrojů, může být lhůta zaslání dokladu individuálně prodloužena po domluvě s ANR ČR. Příspěvek nebude poskytnut osobě, která je v exekuci, insolvenci, či v rejstříku vyloučených osob z her. Žadatel nesmí být příjemcem dávek hmotné nouze. V případě nedodržení podmínek čerpání si ANR ČR vyhrazuje právo na vrácení částky. Jestliže se v době čerpání příspěvku, či po jeho odsouhlasení podstatně změní situace u příjemce dávky, nebo jsou prostředky získané z jiných zdrojů, je potřeba nám tuto skutečnost neprodleně ohlásit.

Pokud si nebudete vědět rady s vyplněním a podáním žádosti, můžete se na nás obrátit prostřednictvím emailu: info@anrcr.cz .