Aliance náhradních rodin
České republiky

Kdo jsme a co děláme

Aliance náhradních rodin České republiky je nezisková organizace, která vznikla na jaře roku 2009 z potřeb náhradních rodičů – pěstounů a adoptivních rodičů – z celé České republiky. Je zastřešující organizací pro náhradních rodiny.

Aliance nabízí náhradním rodičům možnost setkávání a výměny zkušeností s náhradní rodinnou péčí. Náhradní rodiče se mohou společným hlasem a činností aliance podílet na osvětě a propagaci náhradní rodinné péče a také na některých legislativních změnách.

Snahou rodičů, kteří se rozhodnou vzít si domů na výchovu děti z ústavů nebo rozpadlých rodin, je umožnit těmto dětem prožít spokojené dětství v kruhu rodiny a v rámci možností je plnohodnotně připravit do života. Ne vždy je to jednoduchý a bezproblémový proces.

Aliance náhradních rodin České republiky je cesta, jak si navzájem poskytnout pomoc a vyměnit zkušenosti mezi sebou!

Posláním ANR ČR je sjednocení náhradních rodin pro zajištění kvality života dětí vyrůstajících mimo svou biologickou rodinu a zlepšení podmínek náhradní rodinné péče v České republice.

Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu.