Novela

DOBRÉ ZPRÁVY!

Jak víte, od počátku roku jsme vstupovali do jednání s poslanci a úředníky Ministerstva práce a sociálních věcí.
Jednali jsme především o podmínkách pěstounské péče nezprostředkovaných pěstounů a také o finančním zabezpečení dětí svěřených do náhradní rodinné péče. Jednání byla dlouhá a vzhledem k situaci státu nebylo vůbec jisté, zda a jak budou naše návrhy vyslyšeny.
Za ANR ČR jednaly a návrh zpracovaly:
Hana Martinková Bojková
Radka Švecová
Šárka Jindrová

Ještě stále je ve hře vyjádření Ministerstva financí, ale my pevně věříme, že všechno zůstane tak, jak vláda navrhuje.
Návrh vlády je na světě.
Od 1. října 2022 by se měly zvýšit příspěvky na potřeby dětí a i další dávky a to takto:

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte o 27%
a) 6 290 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
b) 7 750 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
c) 8 870 Kč pro dítě ve veku od 12 do 18 let,
d) 9 220 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.
také u dětí s různým stupněm příspěvku na péči by se měl adekvátně zvýšit, tabulku najdete v komentáři.

Pamatováno je také na příspěvek při převzetí dítěte

a) do 6 let 10 800 Kč,
b) od 6 do 12 let 12 150 Kč,
c) od 12 do 18 let 13 500 Kč.

zaopatřovací příspěvek by se měl zvýšit na částku 17 250,- měsíčně
a
jednorázový příspěvek při ukončení PP na 28 750,-

Tyto dávky nebyly zvyšovány od roku 2018, resp. 2008
Jsme rádi, že na děti v náhradní rodinné péči Ministerstvo práce a sociálních věcí nezapomnělo.

Podpořte také nás v naší další práci, náš transparentní účet je 2801925248/2010

Nejnovější informace k "malé novele"

Od 1.8.2022 nabývá účinnosti novela zákona o důchodovém a zdravotním pojištění týkající se pojištění nezprostředkovaných pěstounů – zasílám v příloze a shrnuji, že:
Pro pěstouny, kteří měli ke dni 31.12.2021 nárok z titulu pěstounské péče na odměnu pěstouna a od 1.1.2022 jsou bráni jako pěstouni nezprostředkovaní s nárokem na příspěvek při pěstounské péči z titulu péče o totéž dítě, platí, že se jim doba péče, resp. pobírání příspěvku při pěstounské péči, bude od 1.1.2022 počítat jako tzv. náhradní doba pojištění pro účely důchodů, a to až do skončení pěstounské péče (nároku na zmíněnou dávku). Potvrzení pro uplatnění nároku na důchod mohou pěstouni získat na příslušné pobočce Úřadu práce ČR, od ledna 2023 již dojde k propojení údajů z ÚP na ČSSZ a údaje se budou sehrávat automaticky (potvrzení tedy nebude od příštího roku od ÚP potřeba žádat).
V případě zdravotního pojištění platí, že tyto osoby (pěstouni, kteří měli k 31.12.2021 nárok na odměnu pěstouna a nyní mají příspěvek při pěstounské péči) se mohou stát státními pojištěnci a plátcem ZP za ně bude stát, pokud by nebyli pojištěni z jiných titulů (zaměstnání, čerpání rodičovského příspěvku, důchodu apod.) – toto je třeba doložit příslušné zdravotní pojišťovně, potvrzení vydává Úřad práce ČR (placení pojistného státem tedy není automatické, je třeba toto ze strany pěstounů případně aktivně řešit). Pojistné na ZP nelze hradit zpětně, tedy lze toto uplatnit až od 1.8.2022 a opět jako u bodu výše je toto možné po celou dobu trvání nezprostředkované pěstounské péče ke konkrétnímu dítěti, ohledně kterého byl k 31.12.2021 nárok na odměnu pěstouna.
Pro „nové“ pěstouny, tedy ty, kteří přijali dítě do pěstounské péče po 31.12.2021, a také pro osoby mající dítě ve svěřenectví (péči jiné osoby podle § 953 OZ), kteří pečují o dítě s nárokem na příspěvek na úhradu potřeb dítěte nebo pokud nárok nevznikl z důvodu, že dítě je poživatelem sirotčího důchodu, který je vyšší než příspěvek na úhradu potřeb dítěte, platí možnost čerpat tzv. adaptační bonus. Je tedy možné, aby stát byl plátcem ZP za tyto osoby pečující a osoby mající dítě ve svěřenectví po dobu max. 2 roky od prvního dne kal. měsíce, za který nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte vznikl, a aby se jim tato doba max. 2 let počítala jako náhradní doba a doba vyloučená pro účely důchodového pojištění.
Pro pěstouny (prarodiče), kteří neměli k 31. 12. 2021 nárok na odměnu pěstouna (nejednalo se o případ hodný zvláštního zřetele), kteří pečují o dítě s nárokem na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, platí možnost čerpat tzv. adaptační bonus. Je tedy možné, aby stát byl plátcem zdravotního pojištění za tyto osoby pečující po dobu max. 2 roky od prvního dne kalendářního měsíce, za který nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte vznikl, a aby se jim tato doba max. 2 let počítala jako náhradní doba a doba vyloučená pro účely důchodového pojištění.

 

ANR ČR zaslala dopis  na MPSV, poslankyni Jílkové, poslanci Juchelkovi a ministru Jurečkovi

Vážení,

dovoluji si zaslat naše vyjádření a návrhy k tématu příspěvku na potřeby dítěte.
Jsme přesvědčeni, že vzhledem k nárůstu inflace, je nasnadě tuto problematiku začít intenzivně řešit.
O tématu jsme osobně diskutovali jak s panem ministrem Jurečkou, tak s panem poslancem Juchelkou. Věříme, že se nám podaří najít nejenom společnou řeč, ale i cestu.

Příspěvek na potřeby dítěte vs. Skutečné náklady spojené s péčí o dítě

Dne 27.5.2022 uveřejnil na webu kurzy.cz hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, Ph.D. článek s názvem Náklady na výchovu dítěte v ČR kvůli inflaci za rok stouply o 200 tisíc korun, nyní činí 1,8 milionu korun.

Jeho výpočty dle jednotlivých věkových kategorií nás dovedly k zamyšlení a porovnání těchto propočtů s příspěvkem na úhradu potřeb dítěte, kterou dostávají pěstouni na potřeby jim svěřených dětí. Tato dávka již nebyla dlouhá léta navýšena a není navázána žádným koeficientem například na inflační doložku, jako je tomu například u starobních či sirotčích důchodů.

Částky dle Kovandy jsou následující (my jsme je doplnili o ubytování i u mladších dětí, jelikož pěstoun dotuje i lůžko). V této částce se jedná také o služby spojené s bydlením – úhradu svozu odpadu, užívání výtahu v domě, úklidu společných prostor, energie, voda. Skutečné lůžko – pokoj v domě/bytě námi, resp. Kovandou uvedená částka skutečně nevykryje. Taktéž jsme doplnili položku doprava, kterou Kovanda vynechal. Považujeme jí za důležitou položku, která u pěstounů hraje roli i u nejmenších z důvodu nutných dojezdů na kontakty s biologickou rodinou a často zvýšenou potřebou dojezdu k soudu, lékařům a do jiných institucí:

Děti do 3 let: 3890 + ubytování (4200) + doprava (500) celkem: 8 690 Kč

Děti 3-5 let: 6610 + ubytování + doprava celkem: 11310 Kč

Děti 6-10 let: 7200 + ubytování + doprava celkem: 11900 Kč

Děti 10-15 let: 8400 + ubytování (4200) + doprava celkem: 13100 Kč

Děti 15-26 let: 12100 + ubytování (5400) + doprava celkem: 18000 Kč

Aktuální částka na potřeby dítěte je následující:

4 950 Kč pro dítě ve věku do 6 let
6 105 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let
6 985 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let
7 260 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let

Rozdíl mezi oběma částkami je propastný!:

Děti do 6 let věku: 8690 – 4950 = rozdíl celkem 3740 Kč respektive 11310- 4950= rozdíl celkem 6360 Kč
Děti do 12 let věku: 11900 – 6105 = rozdíl celkem 5795 Kč
Děti do 18 let věku: 13100 – 6985 = rozdíl celkem 6115 Kč
Děti do 26 let věku: 18000 -7260 (Resp. 15000 při pobírání zaopatřovacího příspěvku) = rozdíl celkem 10740 Kč resp 3000 Kč

Tento rozdíl vykrývají pěstouni z odměny pěstouna, která jim je vyplácena za službu státu. Měla by tedy sloužit jako jejich plat, který náleží pouze jim.

Vypracovali jsme potenciální vývoj příspěvku na potřeby dítěte:

1. Navýšení příspěvku na úhradu potřeb dítěte v případě, že by se od posledního navýšení v roce 2018 zvyšoval o stejná procenta jako starobní a sirotčí důchody (BEZ mimořádných a pevných částek, které se přidávaly k základu)

2. V případě zvýšení jen dle letošních inflačních křivek (pouze o procentuální nárůst) by výše příspěvku na potřeby dítěte vypadala následujícím způsobem.

Jak jsme uvedli na osobních jednáních s panem ministrem Marianem Jurečkou a panem poslancem Alešem Juchelkou, je našim cílem navázat částku příspěvku na potřebu dítěte na inflační doložku.

Vzhledem k aktuální míře inflace a tomu, že novela zákona SPOD bude platná nejdřív od 1.7.2023, reálně však vidíme datum 1.1.2024, žádáme o mimořádné navýšení příspěvku na úhradu potřeb dítěte dle § 58b zákona o SPOD na adekvátní částku v minimální výši viz tabulka č.1

Vláda schválila několik návrhů

Včera vláda schválila několik návrhů, které mají podpořit rodiny s dětmi. Mimo jiné i podporu nezprostředkovaných pěstounů.

Konkrétně nad tímto návrhem jsme s MPSV jednali opakovaně jak osobně, tak v online formě, mimo jiné i s ministrem Marianem Jurečkou. Na začátku jednání nám bylo přislíbeno, že se bude náhradní doba týkat VŠECH nezprostředkovaných pěstounů. Později se začalo vše ubírat cestou, s kterou jsme nebyli zcela v souladu. Opakovaně jsme upozorňovali, že není dobré rozdělovat nezprostředkované pěstouny na ty PŘED novelou a PO novele. Že rozdělování už bylo dost.
Bohužel naše připomínky, ani připomínky Veřejného ochránce práv, nebyly vyslyšeny. MPSV ani nevzalo v úvahu náš kompromisní návrh, kdy by se náhradní doby týkala za určitých podmínek všech nezprostředkovaných pěstounů pečujících o děti do 15 let věku.
Jsme velice zklamání z toho, jak to zase celé dopadlo. Tento boj s větrnými mlýny nás dost unavuje.

Reakce na vypořádání MPSV k připomínkám novely

Dvouleté adaptační období neřeší problém, ale pouze jej o 2 roky posouvá.

Pokud chceme tvrdit, že nezprostředkovaná péče (nepříbuzná) není profesionální, je nutno se zamyslet nad celou koncepcí systému náhradní rodinné péče. Označit nepříbuzné nezprostředkované pěstouny za ty, kteří selhali, ba dokonce za ty kteří obcházejí zákon, cituji: "Situace, kdy si určitá osoba vybere zcela cizí dítě z dětského domova nebo ZDVOP je nepřijatelná a je obcházením zákona." (viz vypořádání u VOP), je pro nás nepřijatelné.

K vámi zmíněnému: „Foster care: situace, kdy je dítě umístěno kompetentním orgánem za účelem poskytování náhradní péče do domácího prostředí rodiny, která není vlastní rodinou daného dítěte a která byla vybrána k poskytování takové péče, splňuje požadavky na její poskytování, byla pro tyto účely schválena a je předmětem supervize.“
Ano, dítě je umístěno do rodiny vždy na základě soudního rozhodnutí. Tento orgán by měl být dostatečně kompetentní ve svém úsudku i následném rozhodnutí. 
Jak z praxe také vyplývá, velká část nezprostředkovaných nepříbuzných pěstounů splňuje požadavky na poskytování této péče a byla pro tyto účely schválena. Jedná se často o pěstouny, kteří již mají v péči jedno či více dětí zprostředkovaně nebo byli schválení a zařazení příslušným krajským úřadem do evidence osob vhodných stát se pěstouny. Jsou pravidelně školeni a jsou pod pravidelným dohledem své DO a OSPOD.

Také zdůrazňuji, že jde často o děti, které nejsou osobou blízkou v pravém slova smyslu. Do rodin přicházejí skrze hostitelskou péči - kde si hostitel většinou nevybírá konkrétní dítě, ale dítě je mu nabídnuto ze strany zařízení (dítě, které je dle ředitele DD vhodné pro hostitelskou péči). Dále se jedná o děti, které byly nabídnuty skrze sociální sítě (medailonky – Dobrá rodina, Hledáme tě mámo táto atp.) a kraj vyzve žadatele o takové dítě, aby si podal návrh k soudu sám atp. Nezavírejme před touto skutečností oči.

To, že systém náhradní rodinné péče ČR není zcela funkční, že nefunguje mezikrajová spolupráce, že zde stále chybí centrální registr dětí a čekatelů zařazených do evidence, je ostuda státu Česká republika, ne selhání pěstounů.
Zdůrazňuji, že stejně jako je pro vás nepřijatelné, aby si cizí osoba vzala do péče dítě přímo z DD, ba je to pro vás obcházením zákona, je i pro nás nepřijatelné, aby dítě bylo do takového zařízení umístěno a dále s jeho osudem již nebylo pracováno. Nebyla mu aktivně vyhledávána vhodná rodina atp. Stejně tak, aby bylo přechodným pěstounům tvrzeno, že pro dané dítě není žádný vhodný čekatel v evidenci, o dítě nikdo nemá zájem a tedy bude umístěno do ústavního zařízení.(ačkoliv se nakonec taková rodina najde, ale ve formě nezprostředkované, kdy se často jedná o pěstouny v evidenci, kteří již několik měsíců či let na vhodné dítě čekají).
Mějte na paměti, že zde stát Česká republika porušuje zákon a práva dítěte. Jak se stát za toto potrestá?!

Děkuji a přeji krásné dny Za Alianci náhradních rodin ČR Hana Martinková Bojková, místopředseda

Vyjádření k návrhu zákona

MPSV předložilo návrh zákona (náhradní doba důchodového pojištění pro nezprostředkované pěstouny) a požádalo nás o stanovisko.

Vážený pane ministře,
v první řadě musíme sdělit, že s návrhem v podobě v jaké jej předkládáte, nesouhlasíme. Je to z jednoho prostého důvodu. Dojde k dalšímu ROZDĚLENÍ PĚSTOUNŮ. Tentokrát u nezprostředkovaných na pěstouny před novelou ZSPOD 2022 a po novele. To přinese opět spoustu nepříjemností, které se přenesou i do veřejného prostoru. Opět se bude nad náhradní rodinnou péčí vznášet černý mrak. Bude to tématem nejen v uzavřených skupinách, ale i těch veřejných. Na náhradní rodinnou péči toto nevrhá dobré světlo. A my se domníváme, že již toho bylo dost.

Také jde samozřejmě o samotné zajištění pěstounů. Nejen prarodičů a širších příbuzných, ale i pěstounů, kteří byli často proškoleni, zařazeni do evidence, ale dítě si k nim našlo cestu jinou formou než klasickým zprostředkováním - hostitelská péče, pěstoun oslovil kraj přes zveřejněný medailonek a na popud kraje si podal žádost k soudu přímou cestou atp. V ideálním světě by se to dít nemuselo. Kdyby OSPODy i kraje pracovaly na 100%, kdyby měly dostatečné personální zajištění, kdyby žádné děti nebyly v ústavech a všem dětem byla intenzivně hledána náhradní rodina, kdyby konečně v České republice fungoval celostátní registr a kraje s ním řádně pracovaly...

Bohužel v této fázi zatím nejsme a máme před sebou dlouhou cestu. A tak zde budou stále nezprostředkovaní nepříbuzní pěstouni, kteří často tuto zdánlivě neřešitelnou situaci vyřeší za kraj. Nicméně tyto naše postoje již MPSV dobře zná. Samozřejmě rádi podpoříme jakoukoliv změnu k lepšímu, cíl máme s MPSV společný. Nicméně změnu, kterou předkládáte, bohužel za změnu k lepšímu úplně nepokládáme. Během osobních jednání jak s panem ministrem Jurečkou, kterého jsme se s kolegyní zúčastnily v březnu, tak s paní doktorkou Zárasovou, jsme vždy hovořili o změně pro všechny nezprostředkované pěstouny. O rozdělení, jak uvádíte, nebyla řeč. Vaše odůvodnění samozřejmě chápeme, zní i logicky, ale je potřeba se na problematiku dívat ze všech úhlů pohledu. I těch, které mohou být ministerstvu tak trochu proti srsti. Samozřejmě jsou nám známy i kompromisy, které je potřeba vyjednávat nejen v rámci koalice, ale hlavně s opozicí.

I my osobně jsme mj. na žádost pana ministra jednali s panem poslancem Alešem Juchelkou - taktéž osobně. Jeho postoje a stanoviska jsme zároveň následně projednávali s paní poslankyní Jílkovou. Té jsme mj. přednesli i náš alternativní návrh, který zároveň vkládám do přílohy. Zároveň by mohl být v této formě i průchozí u pana Juchelky, jelikož zastropování věkem vychází právě z jednání s ním. Věřím, že se nad našim návrhem a odůvodněním v týmu zamyslíte a v případě jakýchkoliv dotazů, nebo potřeby diskuze jsme vám plně k dispozici.

Děkuji a přeji krásné dny Za Alianci náhradních rodin ČR Hana Martinková Bojková, místopředseda

V kuloárech se začalo mluvit o „malé novele“

A tak jsme si v posledním měsíci udělali průzkumné kolečko a s našimi zákonodárci jsme diskutovali o jejím obsahu. Nakonec nejen o něm.

Osobně jsme se sešli s ministrem Marianem Jurečkou. Navštívili jsme odbor náhradní rodinné péče na půdě Ministerstvo práce a sociálních věcí a jednali s doktorkou Zuzanou Zárasovou. Prošli jsme se chodbami Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky přímo do kanceláře poslance Aleše Juchelky a náš „trip“ zakončili online jednáním s paní poslankyní Marií Jílkovou.

V malé novele se jedná o započítání náhradní doby důchodového  a zdravotního  pojištění pro nezprostředkované pěstouny. Tedy laicky řečeno, aby se doba péče o dítě v náhradní péči započítávala   do důchodu a pěstouni, kteří nemají civilní zaměstnání nemuseli platit ze svého   pojištění zdravotní.
Samozřejmě jsou zde různé názorové proudy, je zde koalice, opozice, je zde MPSV a jsme zde my – zástupci vás pěstounů. Pohledy se různí a diskuze byly plodné. My však věříme, že jsme téma posunuli zase o kousek kupředu a že se nám podaří pomoci napravit nedostatky novely 2022, tedy hlavně dopad na pěstouny nezprostředkované. Nemůžeme vám slíbit ideální výsledek, ale můžeme vám slíbit, že za vás budeme nadále kopat .
Pomůžete nám s tím?

Opět jsme jednali na půdě MPSV

Včera jsme opět jednali na půdě MPSV o potřebných změnách v náhradní rodinné péči především na poli finančního zajištění náhradních rodin všech typů.

Po schválení novely byl na změny vyvíjen velký tlak, kdy se nezprostředkovaní pěstouni na výzvu pana ministra obrátili se svými příběhy, na které ještě před účinností novely ANR upozorňovala a její podněty nebyly brány vážně. Nyní se chystá malá úprava, která by měla nezprostředkovaným pěstounům přinést zmírnění změny, které novela nastavila odebráním odměny pěstouna a nahradila ji příspěvkem při pěstounské péči. Připravuje se úprava zákona o důchodovém pojištění a zákona o zdravotním pojištění.

Dnes současně MPSV oznámilo zvýšení životního minima o 10%, což bude mít pozitivní dopad na příspěvek při pěstounské péči pro všechny nezprostředkované pěstouny.
Jakmile bude známa konkrétní částka, doplníme informace o nové výši příspěvku.

Jsme rádi, že i hlas ANR byl vyslyšen!

Jsme rádi, že s novou vládou neupadlo téma náhradní rodinné péče
v zapomnění.

Včera se náš tým sešel na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí s panem ministrem Marianem Jurečkou.
Ústředním tématem byly plánované kroky, které by doladily nedostatky nezprostředkované pěstounské péče. Na obsahu návrhů jsme ve vzájemné shodě a věříme, že tomu tak bude i na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Další témata, která jsou k řešení, a o kterých jsme hovořily, byl například institut svěřenectví, který již neplní svou funkci. Valorizace příspěvku na potřeby dítěte a zaopatřovacího příspěvku, roky zmiňován a stále nerealizován registr ohrožených dětí a pěstounů zařazených do evidence a s tím vším spojená mezikrajová spolupráce, která ne vždy funguje.
Dále právní zastoupení dítěte a téma předběžných opatření a předpěstounské péče, s kterou úzce souvisí pomalost našich soudních řízeních, na které zase doplatí děti.

Jednání s Alešem Juchelkou

Aliance náhradních rodin ČR projednávala s panem poslancem Alešem Juchelkou dopady rozdělení pěstounské péče na zprostředkovanou a nezprostředkovanou již loni v únoru.

Následně ještě několikrát:

23.2.2021 proběhlo online jednání s panem poslancem Alešem Juchelkou, kde jsme upozornili na možná rizika v několika bodech jeho předloženého pozměňovacího návrhu a projednali několik změn, které by byly v zájmu pěstounů a ohrožených dětí.

29.3.2021 Zveřejňujeme otevřený dopis poslancům poslanecké sněmovny. Sociální výbor doporučil schválení pozměňovacího návrhu pana poslance Juchelky, ve kterém ale spatřujeme reálná rizika v dopadu na pěstouny. Vyjadřujeme své obavy a opětovně vysvětlujeme praxi v oblasti náhradní rodinné péče.

31.3.2021 Zasíláme návrh řešení a doplnění k pozměňovacímu návrhu pana poslance Juchelky. Snažíme se iniciovat jednání s některými poslanci sociálního výboru.

12.7.2021 Vydáváme prohlášení a opět varujeme před dopady pozměňovacího návrhu pana poslance Juchelky v praxi.

Juchelka Al.