Nejnovější informace k „malé novele“

Od 1.8.2022 nabývá účinnosti novela zákona o důchodovém a zdravotním pojištění týkající se pojištění nezprostředkovaných pěstounů – zasílám v příloze a shrnuji, že:

Pro pěstouny, kteří měli ke dni 31.12.2021 nárok z titulu pěstounské péče na odměnu pěstouna a od 1.1.2022 jsou bráni jako pěstouni nezprostředkovaní s nárokem na příspěvek při pěstounské péči z titulu péče o totéž dítě, platí, že se jim doba péče, resp. pobírání příspěvku při pěstounské péči, bude od 1.1.2022 počítat jako tzv. náhradní doba pojištění pro účely důchodů, a to až do skončení pěstounské péče (nároku na zmíněnou dávku). Potvrzení pro uplatnění nároku na důchod mohou pěstouni získat na příslušné pobočce Úřadu práce ČR, od ledna 2023 již dojde k propojení údajů z ÚP na ČSSZ a údaje se budou sehrávat automaticky (potvrzení tedy nebude od příštího roku od ÚP potřeba žádat).

V případě zdravotního pojištění platí, že tyto osoby (pěstouni, kteří měli k 31.12.2021 nárok na odměnu pěstouna a nyní mají příspěvek při pěstounské péči) se mohou stát státními pojištěnci a plátcem ZP za ně bude stát, pokud by nebyli pojištěni z jiných titulů (zaměstnání, čerpání rodičovského příspěvku, důchodu apod.) – toto je třeba doložit příslušné zdravotní pojišťovně, potvrzení vydává Úřad práce ČR (placení pojistného státem tedy není automatické, je třeba toto ze strany pěstounů případně aktivně řešit). Pojistné na ZP nelze hradit zpětně, tedy lze toto uplatnit až od 1.8.2022 a opět jako u bodu výše je toto možné po celou dobu trvání nezprostředkované pěstounské péče ke konkrétnímu dítěti, ohledně kterého byl k 31.12.2021 nárok na odměnu pěstouna.

Pro „nové“ pěstouny, tedy ty, kteří přijali dítě do pěstounské péče po 31.12.2021, a také pro osoby mající dítě ve svěřenectví (péči jiné osoby podle § 953 OZ), kteří pečují o dítě s nárokem na příspěvek na úhradu potřeb dítěte nebo pokud nárok nevznikl z důvodu, že dítě je poživatelem sirotčího důchodu, který je vyšší než příspěvek na úhradu potřeb dítěte, platí možnost čerpat tzv. adaptační bonus. Je tedy možné, aby stát byl plátcem ZP za tyto osoby pečující a osoby mající dítě ve svěřenectví po dobu max. 2 roky od prvního dne kal. měsíce, za který nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte vznikl, a aby se jim tato doba max. 2 let počítala jako náhradní doba a doba vyloučená pro účely důchodového pojištění.

Pro pěstouny (prarodiče), kteří neměli k 31. 12. 2021 nárok na odměnu pěstouna (nejednalo se o případ hodný zvláštního zřetele), kteří pečují o dítě s nárokem na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, platí možnost čerpat tzv. adaptační bonus. Je tedy možné, aby stát byl plátcem zdravotního pojištění za tyto osoby pečující po dobu max. 2 roky od prvního dne kalendářního měsíce, za který nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte vznikl, a aby se jim tato doba max. 2 let počítala jako náhradní doba a doba vyloučená pro účely důchodového pojištění.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.