Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1

Organizační struktura ANRČR, o.s.

Místní klub

Základním článkem sdružení na místní úrovni je místní klub, který tvoří nejméně tři členové ze tří různých rodin. Za sdružení na místní úrovni jedná a podepisuje předseda místního klubu nebo místní radou pověřený jiný její člen. Každý člen se registruje pouze u jednoho místního klubu, ale lze se registrovat i do klubu, který neleží v kraji člena. Členové místních klubů si volí své delegáty na valnou hromadu poměrně podle počtu svých členů.

Valná hromada

Valná hromada je složena z delegátů místních klubů a např. volí a odvolává Repulikovou radu, Prezidenta a Viceprezidenta, schvaluje výroční zprávy o činnosti a hospodaření Asociace, koncepci hospodaření a rozdělení finančních prostředků, a dále se řídí dle Stanov ANR ČR, z. s..

Republiková rada

Mezi zasedáními valné hromady řídí asociaci Republiková rada, která je zároveň řídícím a vedoucím prvkem ANR ČR, z. s.. Jménem ANR ČR, z. s. jedná a podepisuje Prezident v případě pověření Prezidenta jeho zástupce Viceprezident.

Pracovní skupiny

Republiková rada zřizuje své poradní a iniciační orgány, tzv. pracovní skupiny, které mohou jednat na základě souhlasu Prezidenta ANR ČR, z. s..

Dozorčí rada

je kontrolním orgánem asociace a je ve své činnosti nezávislá a postupuje s maximální objektivností. 

Podporují nás