3. 1. 202317. 3. 2022


 

MEZIOBOROVÁ SKUPINA PRO REFORMU

NÁHRADNÍ PÉČE O DĚTI


Jako nejdůležitější boda, na kterém jsme se všichni shodli - výzkum rozboru příčin umísťování dětí mimo rodinu a zmapování průchodu dětí systémem náhradní péče. 

Za Alianci náhradních rodin jsem přednesla k tématu Omezení odebírání dětí z rodin tyto body:

 • rozvoj služeb pro ohrožené rodiny - posílení počtu pracovníků v terénu,
 •  apelace na širší spolupráci OSPODu se školami a zdravotnickými zařízeními. Záchyt 
  případů, kdy dítě opakovaně upozorňuje na nesrovnalosti v biologické rodině a není 
  řešeno i přes oznámení školy. 

K tématu Posílení náhradní rodinné péče a její flexibilita jsem upozornila na nutnost 

- transparentnosti systému, 
- sjednocení postupu v krajích, nyní velká roztříštěnost, 
- urychlení schvalovacích procesů, 
- urychlení schvalovacích procesů druhožadatelů, 
- sanaci rodiny jen do určité doby, 
- riziko opakovaných návratů dítěte do biologické rodiny a následně opakované 
odebírání - nepřijatelné z hlediska traumat dítěte. 

 
Radka Švecová upozornila na důležitost: 

- posílení kompetence rodičů jako předcházení odebírání dětí z ohrožených bio. rodin. 
- nutná podpora rodičovství 
- dostatku a dostupnosti služeb pro NR 
- dostatku terapeutů pro práci s dětmi a pěstouny. 
- vymezení kompetencí všech zainteresovaných složek. Pěstouni vykonávají často kroky 
v zájmu dítěte, které nejsou v jejich kompetenci za jiné orgány. Delší setrvání dítěte 
v PPPD z důvodů dlouhých soudních lhůt nařízených jednání. 

Nabídka pěstounů k připojení zjišťování příčin odebíraní, kdy v PPPD není někdy jasné, proč je 
dítě odebráno, někdy i zbytečně. A následuje dlouhá cesta k návratu zpět do biologické rodiny, 
která potřebovala jen podporu a pomoc. Na druhé straně dlouhá sanace rodiny, odebírání 
dítěte z rodiny. 

Federace DD – chybí pěstounské rodiny pro starší děti. 

Zde jsem upozornila, že pěstouni nabízí i pomoc starším dětem a sourozeneckým skupinám, 
bohužel ze strany krajských úřadů nevnímají podporu pro své rozhodnutí. Též jsem upozornila 
na tzv. hostitelskou péči, přes kterou starší děti mohly, mimo jiné přínosy, přicházet do pěstounských rodin. Toto jim bylo nyní zkomplikováno rozdělením na zprostředkovanou a nezprostředkovanou pěstounskou péči. Pro pěstounské rodiny, které přijmou starší děti nebo sourozenecké skupiny je zapotřebí zajistit dostatečnou podporu a pomoc odborníků. 

Bohumila Krejčíková 

17. 1. 2022


Online setkání s Ministerstvem práce a sociálních věcí
a Generálním  ředitelstvím úřadu úráce


Tématem byla implementace novely do praxe.

Z praxe již máme zpětnou vazbu od vás pěstounů a také spoustu dotazů. Na mnohé z nich jsme se zeptali a ujasnili si správné postupy. Zklamání nad chodem a přístupem některých pracovníků na přepážkách ÚP se bohužel nedala skrývat z naší ani z jiných stran. Věříme, že nyní je to pro všechny náročné, ale tolerance nás i vás musí mít určité meze.

Témata:

 • Odměna pěstouna ani příspěvek při pěstounské péči se NEZAPOČÍTÁVAJÍ do rozhodného příjmu při žádosti o dávky sociálního zabezpečení (přídavky na děti, příspěvek na bydlení...). 
 • Pro vyřízení dávek odměny pěstouna, příspěvek na potřeby dítěte, rodičovský příspěvek aj. u dětí svěřených do NRP již nestačí pouze předběžné opatření. Pobočce ÚP je nutno doložit DŮVODNOST PÉČE, nebo ZAHÁJENÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ. Důvodnost péče se dokládá potvrzením z OSPODu. Na jejím základě ÚP spustí dávky pěstounské péče, pokud je však podán návrh na svěření dítěte do PĚSTOUNSKÉ nebo PŘEDPĚSTOUNSKÉ péče k soudu.
 • O předběžné opatření již nemůže žádat žadatel, ale pouze OSPOD. Mezikrokem již nemá být předběžné opatření, ale předpěstounská péče. Toto by mělo jít rychle, protože předpěstounská péče není soudní rozhodnutí, ale usnesení. To je zároveň předběžně vykonatelné. Platí především pro dlouhodobé pěstouny. O předběžnou vykonavatelnost je však potřeba v návrhu o předpěstounskou péči požádat. Není automatická. K této problematice vydalo MPSV metodiku.
 • Pořadí dětí v případě odměny pěstouna od 1.1.2021 – referent neurčuje pořadí dětí. Všechny děti zadá do systému vč. PnP a systém sám vyhodnotí nejvyšší možnou finanční variantu.
  poz.: u daní je to jinak - je vhodné dát dítě se ZTP/P jako poslední v řadě
 • Zaopatřovací příspěvek JE rozhodným příjmem.
 • Úředník na přepážce MUSÍ přijmout každou žádost i kdyby byla zamítnuta.
 • Prarodiče, kteří mají nyní děti svěřené ve svěřenectví NEMAJÍ nárok na příspěvek při pěstounské péči. Pouze na příspěvek na potřeby dítěte. Musí mít dítě svěřené do pěstounské péče, nebo poručnictví. Tedy NE svěřené do péče § 953, nebo do osobní péče. Tento bod byl velmi nemilým překvapením, jelikož nám byl prezentován jinak. Budeme o něm nadále jednat.
 • Pokud dítě, které pobírá zaopatřovací příspěvek žije ve společné domácnosti s pěstounem a ten má své civilní zaměstnání, tak si pěstoun stále MŮŽE uplatňovat slevu na dani na nezaopatřené dítě.
 • U pěstounek, které mají souběh PPPD a DPP je to bráno jako základ 1,8 násobek MM + za každé další dítě 0.3 násobek MM. Péče se tedy nerozdělují.
 • Jednorázový příspěvek při ukončení pěstounské péče dostanou pouze děti, kterým končí nezaopatřenost. Příspěvek tedy dostanou až ve chvíli, kdy se stávají zaopatřeným. A pokud nepobírali opakující se zaopatřovací příspěvek.
 • Pro PPPD - v souvislosti s opakujícími se dotazy k zajištění neodkladné péče o dítě podle § 15 zákona o SPOD, resp. novelou zavedenou možností využít pro takovou situaci osoby v evidenci (§ 27a odst. 10 zákona o SPOD), vydalo MPSV materiál, který byl zaslán na kraje i ORP.
  V žádném případě tedy nejde o odebrání dítěte z péče rodičů či jiných oprávněných osob bez jejich souhlasu – takto lze dítě odebrat jen na základě soudního rozhodnutí. Nejde ani o svěření dítěte do přechodné pěstounské péče – k tomuto je opět potřeba rozhodnutí soudu. Pokud je osoba v evidenci požádána OÚ ORP k zajištění neodkladné péče o dítě, jde v podstatě pouze o „hlídání“ dítěte, o zajištění jeho základních potřeb s tím, že situace dítěte je vyřešena v řádu několika málo hodin – dítě si převezmou rodiče, kterým se dítě ztratilo nebo prarodiče, pokud se ukáže, že rodiče jsou např. hospitalizovaní po autohavárii, dítě je na návrh OSPOD soudem umístěno do ZDVOP nebo soud rozhodne o svěření dítěte do přechodné pěstounské péče (osoby v evidenci, která zajišťuje jeho neodkladnou péči, eventuálně do přechodné pěstounské péče jiné osoby v evidenci) atd.
 • Pro PPPD - zástupci GŘ ÚP potvrdili, že PPD nemusí na pobočkách ÚP nic dokládat, automaticky je odměna v systému navýšena. Pouze v případě, že PPD pečuje o více dětí nebo o dítě ve stupni závislosti by měl na pobočce vyplnit novou žádost o odměnu, protože to nejde automaticky, ale jen na základě vyplněné žádosti, i když všechny doklady k tomu na pobočce mají, je třeba žádost v těchto případech vyplnit.